Klauzula informacyjna do kontaktu

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest KBK Instal Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sowlany, ul. Św. Marka 2, 15-528 Białystok.

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?
Nie. Zawsze jednak możesz się skontaktować się z nami w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw za pośrednictwem e-mail: kadry@kbkinstal.pl, telefonu 786-100-205 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zapewnienie Ci kontaktu z nami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów przetwarzania danych:

Cel przetwarzania Podstawa prawnaNawiązanie z Tobą kontaktu pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem do kontaktu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Komu mogą być udostępniane Twoje dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako przedsiębiorcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi naszej działalności, oraz w związku z realizacją Twoich praw jako naszego klienta -Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, oraz
podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:
- operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci korespondencję,
- firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki;
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat.

Jakie masz prawa?

Masz prawo:

do dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
do usunięcia Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;
do ograniczenia przetwarzania danych:
- poprzez przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Ciebie lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub
- jeżeli nie chcesz, byśmy je usunęli, gdyż Twoje dane potrzebne są Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń, lub
- na czas wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych;
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Twoich danych, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy, nadto możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami. Przypominamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli będziemy musieli Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Nie, nie występuje.
 
Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.